Ordensreglement 

Udskriv her med underskrifter PDF.   

(8. udgave) november 2019.
Gældende for ejere og lejere i Benløseparken nr. 1 - 199.

1)            På ejendommens trappeopgange, kældernedgange, og kældergange, må der IKKE henstilles fodtøj, legetøj, cykler, barnevogne, og lign. - Viceværten kan, uden ansvar, lade sådanne genstande fjerne. Trappevaskudføres af et rengørings selskab, men dørmåtter skal beboerne selv renholde.Dørmåtter må ikke være større end ca. 40 x 60 cm.

a)       På ejendommens indgangsparti, trappeopgange,kældernedgange, kældergange og kælderrum, må der IKKE RYGES.

2)            Affald må IKKE henkastes i gården, eller andetsteds.Beboere er pligtige at følge de givne regler for affalds- og genbrugsordninger m.v., der gives fra det offentlige, eller meddeles fra administrator, GH Ejendom A/S. Det er FORBUDT for såvel børn, som voksne, at lege, klunse, elleropholde sig i/på affaldscontainere, eller miljøhuse. Bind, bleer, og lignende,må ikke kastes i klosetter, eller gulvafløb.

3)            Bankning, eller udluftning af møbler, tæpper, sengetøj m.v., må kun finde sted på de dertil indrettede pladser. Der må IKKE hænges tøjtil tørre på altanen. Dog klatvask, som hænger så langt nede, at ingen kan se det udefra, er tilladt.

4)            På altangulvene skal evt. potteplanter, eller lign., stå i tætte underskåle, og der må ikke pålægges tæpper på åbne altaner. Dette for at undgå skader på betondækket, som følge af vand/fugt.

5)            Parabolantenner, net, hegn og lignende må IKKE opsættes så de er synlige udefra, og der måikke bores huller i altanbeklædning, altanrækværk, gulv, loft m.v.

6)            Såfremt ejere/lejere i Benløseparken nr. 1 til 139(blok 1-7), fjerner badekarret, er den pågældende ejer/lejer pligtig at bekosteopsætning af velegnet brusebund, med tilslutning til samme afløb, som badekarret.

7)            I regn-, sne-, frost-, og stormvejr, samt om natten,skal vinduerne i tørrerummene holdes lukkede. Vasketøj må kun op hænges i forsvarligt opvredet stand. - Er der opsat regler for brug af tørrerum, skal de efterkommes.

8)            Yderdøre skal holdes lukkede. Alle kælderdøre skalholdes forsvarligt lukket, og låst, hele døgnet. Det samme gælder for det til lejligheden hørende kælderrum, samt evt. ekstra kælderrum.

9)            Stikkontakter i kældergange må kun benyttes til belysning, og andet med lavt el-forbrug. Brug af el-varmeovne, tilslutning afkøleskabe, frysere, eller lignende, er IKKE tilladt .

10)        Der må IKKE leges, eller støjes, på trapper, og kældergange. Højlydt og støjende underholdning som musik fra instrumenter, sangeller lyd fra radio/TV etc. må IKKE finde sted for åbne vinduer og døre, og må kun udøves således, at det ikke er til væsentlig gene for øvrige beboere, og uden disses samtykke, aldrig efter kl. 23.00.

11)        Fyrværkeri må IKKE afbrændes i lejlighederne, på trapperne, eller udkastes fra altaner og vinduer.

12)        Alt borearbejde, og andet støjendearbejde, skal foretages således, at det generer øvrige beboere
mindst muligt, og kun på hverdage, mandag til fredag, i tidsrummet kl. 8-19 samt den første lørdag i måneden i tidsrummet kl. 10-16.
For ny indflyttede, de første 5 hverdage til 19.30. - Ovenstående gælder ogsåfor evt. beskæftigelse i diverse kælderrum.

Det er IKKE tilladt, at lade motorkøretøjer, herunderknallerter, holde i tomgang i mere end 3 minutter på parkeringspladserne mellemblokkene, eller andet steds, hvor det vil være til gene for andre.

14)            Uindregistrerede biler, motorcykler m.v., samt last- og varevogne over 3500 kg, må ikke hensættes/parkeres på Benløseparkens område.

15)            Campingvogne, trailere, samt større varevogne over 5,5 m, må ikke parkeres mellem blokkene, men henvises til området foran garagerne,ud mod den nordlige forbindelsesvej. Varebiler (under 5,5 m) henstilles at parkere på parkeringspladsen i rækken ud mod græsplænen.

16)            Motorcykler og knallerter henvises til at parkere på parkeringspladsen.

17)            Der må ikke parkeres på de gule afmærkede felter vedmiljøhusene, eller ud for adgangsveje til parkeringspladser, eller på forbindelsesvejene bag legepladserne mellem de gule afmærkninger.

18)            KØRSEL på gangstierne foran blokkene, fortove,kældergange m.v., med cykler og knallerter, er FORBUDT. Gangstierne skalendvidere holdes FRI af hensatte cykler, barnevogne, etc. af hensyn til viceværternes arbejdsmaskiner.

19)            Har De lejet en garage, bedes De påse, at porten bliver lukket når De forlader garagen. Lejer skal vedligeholde lås, nøgler, og lukkebeslag. Låsen bør jævnligt smøres med en egnet låseolie. Stikkontakterne på vaskepladserne, må kun benyttes til støvsugere, eller lignende, i forbindelse med brug af vaskepladsen.

20)            HUSDYR (kæledyr): Bortset fra stuefugle i bur, og akvariefisk, må der ikke holdes dyr af nogen art i beboelseslejlighederne,eller noget andet sted i Benløseparken.

21)            Forfalder husleje, garageleje, leje for ekstra kælderrum,fællesomkostninger, a/conto varme m.v. til betaling på en helligdag, en lørdag,eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. –Betaling anses for rettidig, når den sker senest 3. hverdag efter forfaldsdagen.Er denne hverdag en lørdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.

Foretages indbetaling ikke rettidigt, kan administrator opkræve et gebyr, der følger og beregnes iht. lejelovens bestemmelser. – Gebyret er forfaldent til betaling sammen med den for sent betalte ydelse.

Administrator bestemmer hvor, og hvordan der skal betales.

22)        Enhver beboer skal drage omsorg for, at de hosham/hende boende, eller i besøg værende personer, overholder alm. husorden,samt dette ordensreglement.

 

 
Punkt 1a) i ordensreglement er vedtaget på Benløseparkens generalforsamling d. 26. sept. 2019. Dette ordensreglement (8. udgave) afløser tidligere udgave nr. 4 fra sept. 92 samt 5. udgave fra aug. 2002, 6. udgave fra aug. 2011, revideretudgave og 7. udgave fra nov. 2018, revideret udgave.

Dato: 21/11 2019 underskrevet af Benløseparkens Ejerforening og GH Ejendom A/S
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski

Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanraniszewski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.