Benløseparken

Benløseparken er et beboelsesområde bestående af:
10 boligblokke med i alt 624 lejligheder i tre etager, stue, 1. og 2. sal, samt 145 garager.

Lejlighederne fordeler sig i fire typer:
24 stk. 1-værelses
300 stk. 1½-værelses
24 stk. 2-værelses
276 stk. 3½-værelses.

Af de i alt 624 stk. lejligheder er de 113 pr. 15/08 2020 endnu ejet og udlejet af GH Ejendom A/S. De fordeler sig således: 2 stk. 1-værelses, 50 stk. 1½-værelses, 5 stk. 2-værelses og 56 stk. 3½-værelses. Hvis man vil leje en lejlighed skal man kontakte: GH Ejendom A/S på tlf. 70 21 94 00.

Hvis man vil købe en lejlighed skal man kontakte en af ejendomsmæglerne i byen. Benløseparken er beliggende i den nord -østlige del af Ringsted, d.v.s. midt på Sjælland, tæt ved offentlig transport (bybus), indkøbscenter, børneinstitutioner og skoler. Endvidere med hurtig adgang til motorvej E20, København-Odense-Esbjerg.

VELKOMMEN til BENLØSEPARKEN
Udarbejdet juli 2002 ændret juni 2010, juli 2013.

Benløseparkens Ejerforening og Benløseparkens Beboerforening v/GH EJENDOM A/S, Fredensvej 34, 4100 Ringsted.


Med denne lille folder med praktiske oplysninger m.v. byder Ejerforeningen og Beboerforeningen hermed velkommen til Benløseparken. - Det er vort håb, at De vil befinde Dem godt her i bebyggelsen og håber samtidig, at De vil medvirke til at bevare Benløseparken pæn og velholdt og dermed et rart boligområde for alle 12-1500 beboere i de 624 lejligheder, som hele bebyggelsen rummer.

Lidt historie.
Planerne omkring opførelsen af etageboligerne i Benløseparken blev påbegyndt af bygmester Gunner Hansen sidst i tresserne og den 1/12 1972 flyttede den første lejer ind i nr. 3, der var den første opgang, som blev godkendt, og klar til ibrugtagning. Stort set blev der nu en opgang klar pr. måned og den 1/1 1978 blev den sidste lejlighed i blok 7 indflyttet.
Herefter blev blok 8, 9 og 10 opført, men nu udelukkende med salg for øje og lejlighederne i opgang nr. 199 (sidste opgang) blev solgt april 1982.
Senere er blok 1-7 også blevet udstykket således, at alle lejligheder i dag er ejerlejligheder.

I Benløseparken ligger BENLØSEPARKENS VARMECENTRAL A.m.b.a., der er en naturgasfyret fjernvarmecentral, som ejes og drives af Benløseparkens Ejerforening, Grundejerforeningen Fluen, og Betonelement A/S. - Den forsyner Benløseparken, 34 ejendomme på Fluebæksvej samt erhvervsejendomme på Fredensvej med varme. I perioden sept. 1994 til sept. 1995 blev varmecentralen ombygget til et kraftvarmeværk og lørdag den 9. september 1995 kunne Ringsteds daværende borgmester Ole Mølgaard trykke på den officielle startknap for værkets gasmotor for produktion af såvel varme som el.

Herefter nogle gode råd og vejledning for nye beboere.
1. Det første De bør gøre er
, at sætte Dem ind i gældende ordensreglement og ligeledes læse henholdsvis vedtægter og lejekontrakt grundigt igennem.

2. Varme: Når administrator genudlejer eller modtager besked om ejerskifte, får Ista automatisk besked om aflæsning af varmemålere.

3. El-målere: Har De lejet Deres lejlighed af GH EJENDOM A/S er afmelding af tidl. lejer og tilmelding af ny lejer klaret, når De flytter ind. Er De ejer er det en sag mellem sælger og køber.
I blok 1-7 er målerne placeret i lejlighederne og i blok 8-10 i et gråt målerskab i kældergangen umiddelbart under lejligheden. - Hver lejlighed har modtaget en speciel nøgle hertil.

4. Navn på dør, postkasse m.v.: I 2009 blev der opsat postkasser forneden i opgangen. Postkassen til hver husstand skal være forsynet med beboerens efternavn og fornavn evt. forbogstaver. Navne på alle beboere bør fremgå af skiltet. Ved registrering af køb af lejlighed hos administrator fremsendes derfra liste til udfyldelse af navne, som så bedes tilbagesendes. Administrator sørger for udfærdigelse af navnelabels og opsætning af ditto. Ændring af navn bedes også meddelt administrator.

5. Renovation m.v.: Storskrald f.eks. kasserede møbler, tæpper m.v., skal man selv sørge for at skaffe sig af med, evt. på den kommunale containerplads på Møllevej. Se i øvrigt ”Retningslinier for sortering af affald i Benløseparken”, der er udleveret til alle husstande. – Yderligere eksemplar kan afhentes hos administrator.
 
6. Kælderrum: Sørg for at Deres kælderrum altid er aflåst herunder ekstra rum. Vær opmærksom på at i tilfælde af en meget kraftig regnskylle eller kraftigt tøbrud, kan der trænge vand op i kældrene fra kloakkerne i de laveste dele af blokkene.
Det er derfor en god ide altid at anbringe sine ting i nogen afstand fra gulvet.

I alle blokke forefindes en del ekstra kælderrum, som udlejes til beboerne. - Nærmere oplysning herom kan fås ved henvendelse til administrator.

7. Forsikring: Ejerforeningen har tegnet nødvendige bygningsforsikringer, herunder glasforsikring.
Er De lejer hos GH EJENDOM A/S, er der endvidere tegnet kummeforsikring.
Som hovedregel kan det siges, at alle bør have en Privat indbo- og ansvarsforsikring.

8. TV- og radioantenne:
Benløseparkens Ejerforening har egen signalforsyning via youSee (priser og pakkestørrelser kan ses på www.benloeseparken.dk og Informationskanal på TV kanal S9 161,25 MHz.)
Ring på 70 70 40 40 for nærmere oplysninger eller se www.youSee.dk
Når De tilslutter Deres TV/Radio og PC, må De kun benytte korrekte stik. - Det er strengt forbudt og kan blive en dyr affære at forsøge sig på anden måde.

9. Fællesrum m.v.: I kælderen i blok 10 forefindes der selskabslokaler, som udover mødeaktiviteter i foreningerne kan udlejes til beboerne, se (www.benloeseparken.dk.

10. Garager: Benløseparken har i alt 145 garager, der ejes og administreres af GH EJENDOM A/S.
Nærmere oplysning og reservation ved henvendelse til GH EJENDOM A/S.

11. På www.benloeseparken.dk kan ses navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer samt yderligere information om bl.a. Hyggeklubben, Billardklubben, udlejning af selskabslokalerne og referater fra generalforsamlinger. Løbende aktuelle meddelelser for beboerne i Benløseparken vil også blive vist her.

Benløseparkens Ejerforening:
Formand: Steen Andersen,
Benløseparken 181, 2.tv.
Telf. 57619024

Benløseparkens Beboerforening:
Formand: Helene Jensen,
Benløseparken 115, 1.tv.
Telf. 57616802 efter kl. 18.00

Administrator: GH EJENDOM A/S,
Fredensvej 34, 4100 Ringsted
Telf. 70219400

Kontortid: Hverdage (ikke lørdage) 10-12

Vicevært/Varmemester: Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30 – 13.00
på telf. 57614774 (uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren eller mail service@benloeseparken.dk bliver kun læst inden for normal arbejdstid.)

Benløseparken: www.benloeseparken.dk 
Email: info@benloeseparken.dk

Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand: Allan Raniszewski

Tlf. 24 95 49 07
Mail: allanraniszewski@gmail.com

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 40 75 47 74
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.